facebook messenger


คำถามที่พบบ่อย บัตรสินเชื่อ

 • 1. ชื่อผลิตภัณฑ์
  บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์  ผู้ออกและขายผลิตภัณฑ์ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

  2. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
  สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง การให้กู้ยืมเงินที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันแก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง

  3. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง
  วงเงินสินเชื่อบุคคลสูงสุด 1,000,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็น แบบลดต้นลดดอก
  ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี
  วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
  ยอดเงินคงค้างสุทธิ x (อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี) x จำนวนวัน 365 วัน
  วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
  ยอดสินเชื่อ / ระยะเวลาการผ่อนชำระ + (ยอดสินเชื่อ x (ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบคงที่ %ต่อเดือน))
  บริการผ่อนชำระสินค้า / บริการ
  ผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างโลตัส ทั่วประเทศ สำหรับสินค้าราคา 1,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรืออัตราดอกเบื้ย 0% ตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  ผ่อนสินค้านานสูงสุด 24 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษตามโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่ห้างโลตัสโดยเลือกผ่อนได้ แบบชำระขั้นต่ำหรือรายเดือน
  ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์ได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน ที่โบรคเกอร์ ประกันภัย
  ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระเงินคืนที่ห้าง โลตัสและโลตัส โกเฟรช ทุกสาขา
  ชำระเงินคืนที่ตู้ ATM 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน
  บริการเบิกถอนเงินสด 2 ช่องทาง
  ผ่านช่องทาง ATM รับเงินสดทันที 24 ชม.จากเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ATM POOL  จำนวนเงินสดที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 1,000 -40,000 บาท / วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร และไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน)
  ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ โทร 1712  โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนตั้งแต่ 5,000 – 500,000 บาท/ครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1–3 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้

  4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
  ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
  ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี
  ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้น รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 
  ลดดอก และค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด (สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน)
  ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ไม่มี
  เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมการใช้วงเงินแบบคงที่ 1.17 % ต่อเดือน
  ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
  ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)

  5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
  ค่างวดผ่อนชำระ
  การผ่อนชำระรายเดือน 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านตู้ ATM
  การผ่อนชำระรายเดือนโดยเลือกผ่อนชำระรายเดือน 3-60 เดือน เมื่อเบิกถอนสินเชื่อเงินสด ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1712 และชำระสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ผ่อนชำระสินค้าที่ห้างโลตัส ทุกสาขา
  ท่านจะต้องชำระหนี้ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ ตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  จำนวนวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นแบบวงเงินหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ท่านใช้ไปเท่านั้น
  หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

  6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้
  บริษัทจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
  กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15%ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10%ต่อปี โดยคำนวณจากยอดคงค้างทั้งหมด
  บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงินหรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที
  บริษัทอาจต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

  7. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด
  ท่านต้องแจ้งให้ศูนย์บริการบัตรโลตัสพรีเมียร์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่บริษัททั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป
  ในกรณีค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจำนวนค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่สมาชิกต้องชำระให้กับบริษัทจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดในอัตราสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดบนยอดเงินต้นทั้งหมดที่สมาชิกเบิกใช้ คำนวณนับจากวันที่สมาชิกได้รับเงินต้น จนถึงวันที่สมาชิกทำการชำระคืนทั้งหมด ลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สมาชิกได้ชำระให้แก่บริษัททั้งหมดแล้วจนถึงวันก่อนที่สมาชิกจะทำการชำระเงินต้นทั้งหมดคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เมื่อรวมจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่สมาชิกต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถคิดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

  8. ท่านจะต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันหรือไม่
  ไม่มี

  9. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง
  ในกรณีบัตรสูญหายท่านจะต้องแจ้งที่ศูนย์บริการบัตรโลตัสพรีเมียร์ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำการระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำบัตร (หากมี) โดยจะดำเนินการระงับการให้บริการบัตรดังกล่าวภายในเวลา 5 นาทีนับแต่ที่ได้รับแจ้ง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการระงับบัตร
  การปฏิเสธรายการควรดำเนินแจ้งให้ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรพรีเมียร์ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งยอดบัญชี หรือวันที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้จากทาง เว็ปไชต์ของบริษัท
  การผิดนัดชำระหนี้หรือการไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บในแต่ละเดือน บริษัทจะนำยอดคงค้างของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทเรียกเก็บในขณะนั้น และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ มาเรียกเก็บจากสมาชิกในงวดบัญชีถัดไป

  10. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
  ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร 1712 

  11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินหรือบริษัทได้อย่างไร
  หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.lotussmoney.com หรือ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทร 1712 

  12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
  ไม่มี
  หมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษารับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th”
  คำเตือน : บริษัทจำเป็นต้องปิดบัญชีของท่านและดำเนินการทางกฎหมาย หากท่านผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ หรือ ชำระหนี้ล่าช้าซึ่งท่านต้องชำระชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทิ่เกิดขึ้นในการที่บริษัทจะใช้สิทธิตามกฎหมายบังคับให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้

   

 • วิธีการสมัครบัตร
  เพื่อความสะดวกของลูกค้า สามารถเลือกการสมัครได้หลายช่องทาง
  1. สมัครที่สาขาโลตัสกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ หรือ
  2. แจ้งรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ คลิก แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ผู้สมัครบัตรสินเชื่อ ต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้าง
  สำหรับพนักงานประจำ
  • บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 55 ปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท
  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
  สำหรับธุรกิจส่วนตัว
  • เจ้าของกิจการอายุ 20 - 55 ปี
  • เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน ตั้งแต่ 240,000 บาท ขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน
  • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  เอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง 
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

  สมัครบัตรเสริมทำอย่างไร
  ไม่สามารถทำการสมัครบัตรเสริมได้ สำหรับบัตรสินเชื่อ โลตัส พรีเมียร์

  สอบถามสถานะใบสมัคร
  โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4
 • สมาชิกบัตรหลักสามารถเปิดบัตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  1. เปิดบัตรผ่านโมบายแอป UCHOOSE หรือ
  2. ส่ง SMS พิมพ์ OPEN ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้ายมาที่ 081-250-7777 หรือ
  3. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์ 02-627-6033 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด *3
 • ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร
  โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 1 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์

  บัตรหายทำอย่างไร
  โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 กด *1

  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ และเวลาทำการ
  โทร 1712 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
 • บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ผ่อนสินค้าอะไรได้บ้าง
  บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ สามารถผ่อนสินค้าได้มากมาย ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน จักรยาน และค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ราคาสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป เริ่มต้นผ่อนชำระเพียงเดือนละ 300 บาท (ยกเว้นสินค้าประเภทโทรศัพท์มืถือเริ่มผ่อนราคาสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)

  บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ผ่อนสินค้าได้ที่ไหน
  บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ สามารถผ่อนสินค้าได้ที่ ห้างโลตัส ทุกสาขา ณ จุดบริการ ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

  สามารถชำระค่างวด บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ ได้ที่ไหน
  ลูกค้าสามารถชำระค่างวด บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ เพียงนำใบแจ้งยอดชำระบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ มาชำระที่ห้างโลตัส และโลตัส Go fresh ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าบริการการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่/สูญหาย/ชำรุด
  200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ของสมนาคุณที่จะได้รับในการสมัครบัตรมีอะไรบ้าง
  ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของการสมัคร โดยระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามจุดรับสมัครบัตรที่โลตัส