facebook messenger


คำถามที่พบบ่อย บัตรเครดิต

 • 1. ชื่อผลิตภัณฑ์
  บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ , บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ผู้ออกและขายผลิตภัณฑ์ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

  2. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
  บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้แก่ผู้บริโภคเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท โดยมีระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยหากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนดสูงสุด 50 วัน นับจากวันแรกของรอบบัญชี ไปจนถึงวันชำระเงิน

  3. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง
  • วงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน
  • จำนวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้ง ตามวงเงินคงเหลือและประวัติการชำระเงิน
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด 1% ต่อปีสำหรับกรณีการชำระคืนขั้นต่ำ ชำระคืนบางส่วน หรือมิได้ชำระ
  - สำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร ค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
  - สำหรับการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดเงินที่เบิกถอน
  • สำหรับการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดเงินที่เบิกถอน
  • รับคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 5%จากยอดใช้จ่ายที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ และ โลตัสช้อปออนไลน์เมื่อชำระคู่กับบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัมพร้อมกับแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกโลตัส

  4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
  โดยค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติ เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริม 200,000 บาทต่อรอบปีสมาชิก (บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์) 100,000 บาทต่อรอบปีสมาชิก (บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด) สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของแต่ละปีก่อนหน้า
  หากใช้จ่ายไม่ถึงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด คิดค่าธรรมเนียมรายปี ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก/บัตรเสริม
  - บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ ค่าธรรมเนียมรายปี 1,200 บาท (บัตรหลัก) และ 600 บาท (บัตรเสริม)
  - บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด และ บัตรเครดิตโลตัส โกลด์ ค่าธรรมเนียมรายปี 600 บาท (บัตรหลัก) และ 300 บาท (บัตรเสริม)
  - บัตรเครดิตโลตัส คลาสสิก 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  - บัตรเสริมเฉพาะผู้ที่สมัครเข้ามาตั่งแต่วันที่ 5 มี.ค. 52 เป็นต้นไป ที่เป็นบัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม บียอนด์  600 บาท, บัตรเครดิตโลตัสแพลทินัม รีวอร์ดบัตรทอง 300 บาท และบัตรคลาสสิก 150 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  5. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
  ค่าความเสี่ยงการแปลงสกุลเงิน อัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากมาสเตอร์การ์ด ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายกับบริษัท

  6. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
  • ท่านจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตามยอดในใบแจ้งยอดบัญชี
  • ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบแจ้งยอดบัญชี หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งบริษัทภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
  • หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่ารายการในใบแจ้งยอดบัญชีถูกต้องแล้ว ท่านยังมีสิทธิทักท้วงและพิสูจน์ว่ารายการที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของท่านภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
  • หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดอกเบี้ย เบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ) และตกลงว่าการใช้บัตรของผู้ถือบัตรเสริมเป็นการกระทำภายใต้อำนาจของท่านทุกประการ โดยท่านจะไม่ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรของผู้ถือบัตรเสริมไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  • ผู้ถือบัตรเสริม ถือเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ถือบัตรหลักเพื่อชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการอันเกิดจากการใช้บัตร รวมทั้งดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัท
  • ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น

  7. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้
  • หากท่านชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ/ขั้นต่ำ/บางส่วน บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินร้อยละ 1):
  - สำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร ค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
   - สำหรับการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวณนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนของยอดเงินที่เบิกถอน
  • กรณีมีการติดตามทวงถามหนี้จากการใช้บัตร ท่านจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้บริษัทเต็มตามจำนวนซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฏหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในการที่บริษัทจะใช้สิทธิตามกฎหมายบังคับให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้

  8. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง
  • ในกรณีบัตรสูญหายท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีเพื่อทำการระงับการใช้บัตรและยกเลิกรหัสประจำบัตร โดยบริษัทจะดำเนินการระงับการให้บริการบัตรดังกล่าวภายในเวลา 5 นาทีนับแต่ที่ได้รับแจ้ง ท่านมิต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากมีการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่บริษัทตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาระหนี้ดังกล่าวเกิดจากการกระทำของผู้ถือบัตรหรือผู้ถือบัตรมีส่วนรู้เห็น รายการใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งบัตรสูญหายหรือก่อนการระงับบัตรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรที่ต้องชำระให้กับบริษัท
  • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินหรือบริษัททราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

  9. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
  • ขอรับแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่เคาน์เตอร์ โลตัส มันนี่ พลัส โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือส่งโทรสารหมายเลข 0-2627-8381
  • ติดต่อที่ศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัส โทร 1712 

  10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับบริษัทได้อย่างไร
  ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lotussmoney.com หรือ ศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัส โทร 1712  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
  ไม่มี

  12. บัตรเครดิตกดเงินสดได้ไหม
  บัตรเครดิตโลตัสสามารถกดเงินสดได้ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดตามที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
  Interest Free
  ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนดสูงสุด 50 วัน นับจากวันแรกของรอบบัญชีไปจนถึงวันกำหนดชำระเงิน

  Supplementary Card
  สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 10 ใบ ต่อ 1 บัตรหลัก

  ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว(Temporary Credit Line)
  ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง หรือ ต้องการใช้จ่ายกะทันหัน

  เงินสดทันใจ เบิกได้ทุกที่ทุกเวลา
  เงินสดทันใจ เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM

  เงินสดทันใจ
  เบิกได้ทุกที่ทุกเวลา เบิกเงินสดผ่านตู้  ATM ได้ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ตลอด 24 ชม. สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรเครดิต รวดเร็ว ทันใจ

  ตั้งรหัส ATM
  สามารถตั้งผ่าน ผ่าน UCHOOOSE หรือ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1712  และหลากหลายช่องทางกับการเบิกถอนเงินสด ได้แก่ • ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1712 • ตู้เอทีเอ็ม • UCHOOOSE application

  Easy Bill เลือกจ่ายได้ตามต้องการ
  จ่ายสะดวกในบิลเดียว บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง โทรศัพท์มือถือ และเคเบิ้ลทีวี ผ่านบัตรเครดิตโลตัส โดยระบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน

  Minimum Payment(การเลือกชำระขั้นต่ำ)
  เลือกชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 16% ต่อปี

  Installment Plan(แผนการผ่อนชำระ)
  ​ผ่อนชำระสินค้าด้วยบริการแบ่งจ่ายรายเดือนเท่าๆกันผ่านบัตรโลตัส แพลทินัม บียอนด์ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% - 0.8% ที่ โลตัส และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

  Insurance(ผ่อนประกัน)
  ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับประกันที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส

  Insurance & Mutual Fund (การชำระเบี้ย ประกัน และ กองทุนรวม)
  ชำระค่าเบี้ยประกันและค่าซื้อกองทุนรวมกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เอไอเอ และ บลจ. กรุงศรี (เฉพาะกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามที่กำหนด)

  Foreign Exchange
  รูดแลกเงินตราต่างประเทศ เที่ยวเลย แลกเงินสกุลไหนๆปลอดดอกเบี้ยยาวไปสูงสุด 50 วัน ที่สำนักแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

  Billing on Demand( การเปลี่ยนวันชำระเงิน)
  เปลี่ยนวันกำหนดชำระเงิน (Payment Due Date) สามารถเปลี่ยนวันกำหนดชำระเงินได้ตามที่คุณต้องการ เพียงโทรมาที่ศูนย์บริการลูกค้า 1712  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ​ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริม 200,000 บาท/รอบปีสมาชิก สำหรับบัตรเครดิต แพลทินัม บียอนด์ และ 100,000 บาท/รอบปีสมาชิก สำหรับบัตรเครดิต แพลทินัม รีวอร์ด (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของแต่ละปีก่อนหน้า)

  International Spend
  อัตราแลกเปลี่ยนและค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้อ้างอิงเบื้องต้นได้จาก 
  https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html และค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5% จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  Bill Payment(ช่องทางการชำระเงิน)
  ชำระเงิน ฟรี! ที่จุดชำระเงินโลตัส ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  Convenient Payment(ช่องทางการชำระเงิน)
  ชำระที่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ทั่วประเทศ 
  หรือที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส, Pay at Post, CenPay powered by บุญเติม, ทรูมันนี่, mPay Station
  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางค่าธรรมเนียม
 • Interest Free
  ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนดสูงสุด 50 วัน นับจากวันแรกของรอบบัญชีไปจนถึงวันกำหนดชำระเงิน

  Supplementary Card
  สมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 10 ใบ ต่อ 1 บัตรหลัก

  ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว(Temporary Credit Line)
  ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง หรือ ต้องการใช้จ่ายกะทันหัน

  เงินสดทันใจ เบิกได้ทุกที่ทุกเวลา
  เงินสดทันใจ เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM

  เงินสดทันใจ
  เบิกได้ทุกที่ทุกเวลา เบิกเงินสดผ่านตู้  ATM ได้ทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ตลอด 24 ชม. สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรเครดิต รวดเร็ว ทันใจ

  ตั้งรหัส ATM
  สามารถตั้งผ่าน ผ่าน UCHOOOSE หรือ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1712  และหลากหลายช่องทางกับการเบิกถอนเงินสด ได้แก่ • ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1712 • ตู้เอทีเอ็ม • UCHOOOSE application

  Easy Bill เลือกจ่ายได้ตามต้องการ
  จ่ายสะดวกในบิลเดียว บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง โทรศัพท์มือถือ และเคเบิ้ลทีวี ผ่านบัตรเครดิตโลตัส โดยระบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน

  Minimum Payment(การเลือกชำระขั้นต่ำ)
  เลือกชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 16% ต่อปี

  Installment Plan(แผนการผ่อนชำระ)
  ​ผ่อนชำระสินค้าด้วยบริการแบ่งจ่ายรายเดือนเท่าๆกันผ่านบัตรโลตัส แพลทินัม บียอนด์ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% - 0.8% ที่ โลตัส และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

  Insurance(ผ่อนประกัน)
  ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับประกันที่ร่วมรายการ ที่เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส

  Insurance & Mutual Fund (การชำระเบี้ย ประกัน และ กองทุนรวม)
  ชำระค่าเบี้ยประกันและค่าซื้อกองทุนรวมกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เอไอเอ และ บลจ. กรุงศรี (เฉพาะกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามที่กำหนด)

  Foreign Exchange
  รูดแลกเงินตราต่างประเทศ เที่ยวเลย แลกเงินสกุลไหนๆปลอดดอกเบี้ยยาวไปสูงสุด 50 วัน ที่สำนักแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

  Billing on Demand( การเปลี่ยนวันชำระเงิน)
  เปลี่ยนวันกำหนดชำระเงิน (Payment Due Date) สามารถเปลี่ยนวันกำหนดชำระเงินได้ตามที่คุณต้องการ เพียงโทรมาที่ศูนย์บริการลูกค้า 1712  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

  ค่าธรรมเนียมรายปี
  ​ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริม 200,000 บาท/รอบปีสมาชิก สำหรับบัตรเครดิต แพลทินัม บียอนด์ และ 100,000 บาท/รอบปีสมาชิก สำหรับบัตรเครดิต แพลทินัม รีวอร์ด (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของแต่ละปีก่อนหน้า)

  International Spend
  อัตราแลกเปลี่ยนและค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้อ้างอิงเบื้องต้นได้จาก 
  https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html และค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5% จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  Bill Payment(ช่องทางการชำระเงิน)
  ชำระเงิน ฟรี! ที่จุดชำระเงินโลตัส ธ.กรุงศรีฯ ทุกสาขา, แอปพลิเคชัน KMA โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  Convenient Payment(ช่องทางการชำระเงิน)
  ชำระที่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ทั่วประเทศ 
  หรือที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส, Pay at Post, CenPay powered by บุญเติม, ทรูมันนี่, mPay Station
  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางค่าธรรมเนียม
 • ผู้สมัครบัตรเครดิต ต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้าง
  สำหรับพนักงานบริษัท 
  • บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
     30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์ 
     15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
  สำหรับธุรกิจส่วนตัว 
  • เจ้าของกิจการอายุ 20 - 65 ปี
  • เงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการต่อเดือน   
      ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม บียอนด์
      ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม รีวอร์ด
  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
  • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

  เอกสารประกอบการพิจารณา
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือนและอายุงาน (เฉพาะพนักงานบริษัท)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

  สำหรับบัตรเสริม
  • บุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม และบัตรหลัก
  *ไม่รับบัตรเสริมกรณีใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

  สมัครบัตรเครดิต กี่วันรู้ผล
  หากเอกสารที่ใช้ยื่นในการสมัครครบ ใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการ โดยลูกค้าจะได้รับ sms แจ้งผล  

  สมัครกี่วัน ได้บัตรเครดิต
  หลังทราบผลการสมัคร ทางบริษัทจะจัดส่งบัตรจริงให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทำการ

  สามารถเช็ก Status หลังสมัครได้ยังไงบ้าง
  เมื่อยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว สามารถสอบถามผลการสมัครบัตรใหม่ ผ่านช่องทางดังนี้
  1. หลังจากที่บริษัทฯ ได้ใบสมัคร และเอกสาร ครบถ้วนแล้ว ใช้ระยะเวลาพิจารณาโดยประมาณ 3-5 วันทำการ หลังจากทราบผลการพิจารณา จะแจ้งผ่าน sms ให้ท่านทราบ
  2. ถ้าสมัครผ่านแอป UCHOOSE สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ด้วยตนเองผ่านแอป UCHOOSE โดยเลือกที่เมนู ติดตามสถานะการสมัคร และจะมีการแจ้งผลอนุมัติการสมัครผ่านข้อความแจ้งเตือนใน UCHOOSE ด้วย
  3. สามารถตรวจสอบ สถานะได้จากทาง LINE OA: @Krungsriconsumer
  กดที่เมนูบาร์ด้านล่าง และเลือก ที่ปุ่มบริการบัตรเครดิต และ เลือกตรวจสอบผลการสมัครบัตร โดยสามารถตรวจสอบผลได้หลังจาก 3 วันทำการนับจากวันสมัครบัตร
  4. กรณีสมัคร เกิน 2 สัปดาห์ และยังไม่ทราบการพิจารณาผล โปรดติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 4

  สมัครบัตรเครดิตแล้ว ต้องสมัคร My Lotus's ไหม?
  ลูกค้าสามารถเลือกให้ความยินยอม My Lotus's ในใบสมัครบัตรเครดิตได้ แต่เพื่อสิทธิพิเศษสูงสุด ลูกค้าควรเลือกให้ความยินยอม My Lotus's ในใบสมัคร ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอม และยังไม่ได้เป็นสมาชิก My Lotus's สามารถสมัครได้ 2 วิธี
  1. สมัครออนไลน์
  ขั้นตอนที่ 1: สมัครสมาชิกโดยการโหลดแอป Lotus's หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์โลตัส mylotussregister.lotuss.com 
  ขั้นตอนที่ 2: ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือและกรอกรหัส OTP
  ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน หมายเลขสมาชิกจะถูกส่งไปทางช่องทางที่ลูกค้าสมัคร
  2. สมัครที่สาขาผ่านแคชเชียร์ที่โลตัสทุกสาขาด้วยบัตรประชาชน และ แจ้งเบอร์มือถือ
 • สมาชิกบัตรหลักสามารถเปิดบัตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้                            
  1. เปิดบัตรผ่านโมบายแอป UCHOOSE หรือ                            
  2. ส่ง SMS พิมพ์ OPEN ตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้ายมาที่ 081-250-7777 หรือ
  3. ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์ 02-627-6033 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด *3
   
 • วงเงินในบัตรฯ ที่อนุมัติ
  วงเงินบัตรเครดิตสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และเพิ่มวงเงินถาวร /เอกสารที่ต้องใช้
  - เพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องยื่นเอกสาร กับบัตรเครดิตโลตัส ผ่าน UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชั่น หรือ ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 3 
  - เพิ่มวงเงินถาวร ง่าย สะดวก กับบัตรเครดิตโลตัส ผ่าน UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชั่น

  รายละเอียดเอกสาร 
   - แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน (download แบบฟอร์ม www.lotussmoney.com)
   - แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร (download แบบฟอร์ม www.lotussmoney.com)
   - สำเนาบัตรประชาชน(ไม่หมดอายุ)
   - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
   - สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) 
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
   - เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความ “ขอเพิ่มวงเงินถาวรบัตรเครดิตโลตัส”  
    
  ช่องทางที่สามารถจัดส่งเอกสาร: 
  1.App UChoose (การส่งเอกสารสามารถแนบได้ครั้งละไม่เกิน 10 หน้าและสูงสุด ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
  2. เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ พลัส ทุกสาขา
  3. โทรสาร 02-627-8250
  หมายเหตุ: ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.32 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541
  (กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลการอนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนสถานะบัตร โทร. 1712)
 • คะแนนสะสม เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
  สมาชิกบัตรที่จะได้รับการโอนคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
  ลูกค้าที่มีหมายเลขสมาชิกมายโลตัสในระบบของบัตรเครดิต

  การคำนวณคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส เพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสทุกๆ 3 เดือน
  คะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดสของท่านทุกๆ 250  คะแนน จะเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสมูลค่า 25 บาท

  การตรวจสอบคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดสที่เปลี่ยนไปเป็นคูปองเงินสดโลตัส
  สามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดส ที่เปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัส จากช่องคะแนนโอนไปรอบนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. ของทุกปี 

  กรณีลูกค้าบัตรเครดิตที่ไม่สามารถสมัครสมาชิกมายโลตัสได้
  กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัสโทร 1712 เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบให้ตรงกันระหว่างบัตรเครดิตและโลตัส เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรายการใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • ธุรกรรมทางการเงิน บัตรเครดิต
  เวลาเปิดและปิดทำการของ จุดชำระเงิน Online payment แต่ละสาขา
  Online payment จุดรับชำระเงิน เปิดทำการ 10.00 -21.00 น (เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง) หรือที่จุดรับชำระเงินผ่านช่องทางจุดชำระค่าสินค้า ( เวลาทำการ เปิดปิดตามเวลาห้าง )

  ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร
  โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 หลังจากเลือกภาษาแล้วกด 1 โดยสามารถเลือกให้ส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์

  บัตรหายทำอย่างไร
  โทรติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโทร 1712 แล้วกด *1 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตโลตัส และเวลาทำการ
   
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ คืออะไร
  ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30 บาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นั้น จะขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าไปใช้บัตรเครดิตว่าเป็นประเทศใด ซึ่งทั่วโลกมีมากถึง 40 สกุล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา : USD (ดอลลาร์สหรัฐ) , ประเทศญี่ปุ่น : JPY (เยน),ประเทศแถบยุโรป : EUR (ยูโร), ประเทศฟิลิปปินส์ : PHP (เปโซ), ประเทศฮ่องกง : HKD (ดอลลาร์ฮ่องกง) เป็นต้น

  ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน คือ
  เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (เช่น VISA, MasterCard) คิดจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปลงสกุลเงินของราคาสินค้าและบริการที่ลูกค้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยจ่ายชำระด้วยบัตรเครดิตในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บอยู่ที่ร้อยละ ร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  ถ้าลูกค้าไปใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าบริการ หรือเบิกเงินสดที่ต่างประเทศ จำนวน....ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทเท่าไร
  ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทประมาณ....บาท ซึ่งเป็นประมาณการเบื้องต้น โดยบริษัทคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ VISA/Master card วันนี้ (วัน-เดือน-ปี) ทั้งนี้จำนวนเงินที่แจ้งไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูกับวันที่ร้านค้าส่งมาเรียกเก็บจริงกับบริษัท สินค้าและบริการที่ลูกค้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยจ่ายชำระด้วยบัตรเครดิตในต่างประเทศ ปัจจุบันเรียกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 2.5 จากยอดค่า ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

  ถ้าลูกค้าไปใช้บัตรที่ต่างประเทศทางบริษัทฯ จะคิดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
  ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รวมถึงการเบิกเงินสด) ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจาก VISA ตามวันที่ร้านค้าส่งรายการใช้จ่ายผ่านบัตรมาเรียกเก็บ (แต่สำหรับ MasterCard จะต้องคิดคำนวณก่อนวันที่ร้านค้าส่งเรื่องรายการมาเรียกเก็บ 1 วัน) โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้รวมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินอีก 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ VISA ประกาศ ณ วันนั้น ในกรณีที่สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทอีกทอดหนึ่งเพื่อเรียกเก็บกับบริษัทผู้ออกบัตรซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก Website ของ VISA (หรือ MasterCard)

  ยอดรายการต่างประเทศที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดคำนวณมาได้อย่างไร
  ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจาก VISA ตามวันที่ร้านค้าส่งรายการมาเรียกเก็บ (แต่สำหรับ MasterCard จะต้องคิดคำนวณก่อนวันที่ร้านค้าส่งรายการมาเรียกเก็บ 1 วัน) โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้รวมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน อีก 2.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ VISA ประกาศ ณ วันนั้น ในกรณีที่สกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่าย ดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทอีกทอดหนึ่งเพื่อเรียกเก็บกับบริษัทผู้ออกบัตร ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก Website ของ VISA (หรือ MasterCard)

  อัตราแลกเปลี่ยนของ Visa/Maser Card เป็นอัตราเดียวกับธนาคารของเราหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม
  อัตราแลกเปลี่ยนของวีซ่าและมาสเตอร์ จะอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยจาก 5 สถาบันการเงินของประเทศไทย คือ ธ.กรุงเทพ, ธ. ไทยพาณิชย์ , ธ. กรุงศรี, ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงไทย โดยนำค่ามาเฉลี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ

  ทำไมต้องมีการเรียกเก็บค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
  ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ของการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศนี้เป็นไปตามหลักสากลที่ผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตในต่างประเทศถือปฏิบัติโดยทั่วไป อาทิเช่น ผู้ประกอบการใน Asia Pacific และ Europe จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ประมาณ 2.5% - 3.5% จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

  การใช้เงินสดซื้อสินค้าก็ดีกว่าการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ หรือไม่
  หากลูกค้าใช้สกุลเงินบาทในการซื้อสินค้าในต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องทำการแลกสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินประเทศนั้นๆก่อน โดยราคาซื้อขายเงินสกุลต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นรายวันเช่นเดียวกัน การใช้บัตรเครดิตจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและปลอดภัยกว่าเนื่องจากลูกค้าไม่ต้องพกพาเงินจำนวนมากในการเดินทาง และบางช่วงเวลาลูกค้าอาจจะได้ร่วม Promotion ที่น่าสนใจของบัตรเครดิตนั้นๆ ด้วย
 • ค่าธรรมเนียม และ ของสมนาคุณ บัตรเครดิต
  ของสมนาคุณที่จะได้รับในการสมัครบัตรมีอะไรบ้าง
  ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและประเภทของการสมัคร โดยระบุไว้ในใบสมัคร หรือตามจุดรับสมัครบัตรที่โลตัส

  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่/สูญหาย/ชำรุด
  200 บาท/ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีแบ่งชำระ คิดเท่าไหร่
  ดอกเบี้ย 15%ต่อปี และ ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 1 %ต่อปี

  ค่าธรรมเนียมกรณีที่ชำระไม่ตรงกำหนด คิดอย่างไร
  มีค่าติดตามทวงหนี้  50 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด และ 100 บาทต่องวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 3 งวด (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  อัตราการชำระขั้นต่ำ
  10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด (Statement) 
 • เหตุใดบริษัทจึงต้องเปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ให้แก่ท่าน
  ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และ แพลทินัม รีวอร์ด : เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และโลโก้เป็น Lotus's Money Plus อีกทั้งการเปลี่ยนผู้ให้บริการบัตรเครดิตจากเดิมวีซ่าเป็นมาสเตอร์การ์ดในคราวเดียวกัน
  ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค : บริษัทขอเรียนเชิญยกระดับสถานะบัตรเครดิตของท่านเป็นบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ดรูปแบบใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และโลโก้เป็น Lotus's Money Plus อีกทั้งการเปลี่ยนผู้ให้บริการบัตรเครดิตจากเดิมวีซ่าเป็นมาสเตอร์การ์ดในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทจะยกเลิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

  สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตโลตัสมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  ท่านยังคงได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรเครดิตโลตัสเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  ลูกค้าสามารถใช้งานบัตรใบปัจจุบันได้หรือไม่
  กรณีที่ท่านยังไม่เปิดใช้งานบัตรใหม่ บัตรเครดิตโลตัสหน้าบัตรเดิมจะยังคงใช้งานได้จนถึงวันหมดอายุบนหน้าบัตร หรือจนกว่าบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่จะหยุดให้บริการบัตรวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ในหน้าประกาศบริษัท, SMS, แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lotussmoney.com

  ลูกค้าจะได้รับบัตรใหม่เมื่อไร
  ลูกค้าจะได้รับบัตรเครดิตโลตัสมาสเตอร์การ์ดหน้าบัตรใหม่ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565

  รหัสเอทีเอ็มกดเงินสดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  ท่านสามารถกำหนดรหัสเอทีเอ็มใหม่ เพื่อใช้งานบัตรเครดิตโลตัสหน้าบัตรใหม่  โดยตั้งรหัสเอทีเอ็มผ่านช่องทาง UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชัน

  ค่าธรรมเนียมรายปีจะเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
  ถือบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และ แพลทินัม รีวอร์ด : ค่าธรรมเนียมรายปีคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
  ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ประเภท โกลด์และคลาสสิค : « คงค่าธรรมเนียมรายปีเท่าหน้าบัตรเดิมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปีตามรอบปีสมาชิก นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป « เมื่อครบระยะเวลา 2 ปีตามรอบปีสมาชิกแล้ว บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ดในอัตราบัตรหลัก 600 บาทต่อปี และบัตรเสริม 300 บาทต่อปี (ท่านมีสิทธิ์จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติเมื่อมียอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมครบ 100,000 บาทต่อรอบปีสมาชิก)"

  รายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคจะโอนย้ายไปที่บัตรMastercard ใบใหม่อัตโนมัติหรือไม่
  - ท่านสมาชิกที่มีรายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, ค่าโทรศัพท์บ้านและอินเตอร์เน็ตโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT/TOT) โปรดติดต่อศุนย์บริการบัตรเครดิตโลตัส โทร. 1712 ด้วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นบัตรMastercard ใบใหม่ หลังจากท่านเปิดบัตร Mastercard แล้ว บริษัทฯ จะยังคงอนุโลมให้ทำรายการตัดค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตใบเดิมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567  หรือจนกว่าจะถึงวันหมดอายุบนหน้าบัตรเครดิตโลตัสใบเดิม (ขึ้นอยู่กับวันใดจะถึงก่อน) 
  - รายการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตที่ ร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อร้านค้าด้วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นบัตรMastercard ใบใหม่ รวมถึงรายการซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ที่ท่านเคยบันทึกไว้ อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุบัตร รหัส CVV เป็นต้น

  ลูกค้าที่ประสงค์ชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสมาสเตอร์การ์ด ผ่านแอป KMA ต้องทำอย่างไร
  กรณีที่ท่านเคยผูกบัตรเครดิตโลตัสในแอป KMA หลังจากที่ได้รับบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์การ์ด กรุณาดำเนินการเปิดและผูกข้อมูลบัตรใบใหม่ที่แอป KMA

  ลูกค้าที่ชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสมาสเตอร์การ์ด ผ่าน App KMA บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายในกี่วัน
  - หากท่านชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสที่ App KMA ก่อน 20.00น. บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วทันที
  - หากท่านชำระยอดบัตรเครดิตโลตัสที่ App KMA หลัง 20.00น. บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายใน 24 ชั่วโมง
  - หากท่านมีการเปลี่ยนหน้าบัตร เช่น จากบัตรเครดิตโลตัส วีซ่า เป็น มาสเตอร์การ์ด หรือ Upgrade บัตร แต่ท่านยังคงชำระยอดบัตรเครดิตไปที่หมายเลขบัตรเครดิตเดิม บริษัทจะคืนวงเงินบัตรเครดิตที่ชำระเข้ามาแล้วภายใน 48 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรฯเป็นสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศในอัตราร้อยละ 1 (ชื่อเดิม ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท) ที่มีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นั้น

  เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงพิจารณาผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกไป โดยบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเรียกเก็บจริง

  คำถามและข้อสงสัย

  คำถาม 1: DCC Fee (Dynamic Currency Conversion Fee) คืออะไร?
  คำตอบ 1: DCC fee คือค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท หรือ Dynamic Currency Conversion fee (DCC fee) โดยจะเรียกเก็บสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย

  คำถาม 2: อัตราเรียกเก็บค่าบริการ? 
  คำตอบ 2: เรียกเก็บอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่ายในร้านค้าต่างประเทศหรือร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - จองโรงแรมที่เป็นโรงแรมในต่างประเทศกับ booking.com โดยชำระเป็นสกุลเงินไทยจำนวน 3,000 บาท จะมีค่าบริการ DCC fee 1% ของยอด 3,000 บาท คือ 30 บาท
  - ค่าบริการเติมเงินซื้อเกมร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศผ่าน app store จำนวน 100 บาท จะมีค่าบริการ DCC fee 1% ของยอด 100 บาท คือ 1 บาท

  คำถาม 3: ทำไมต้องมีการเรียกเก็บค่า DCC fee
  คำตอบ 3: เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของธุรกิจบัตรเครดิต การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร้านค้าต่างประเทศ รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรฯเป็นสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

  คำถาม 4: วิธีการคำนวณค่า Fee ของ VISA, Mastercard 
  คำตอบ 4: สำหรับ VISA และ Mastercard คิดอัตราร้อยละ 1 ของยอดใช้จ่าย

  คำถาม 5: สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บัตรฯเป็นสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ วันไหน?
  คำตอบ 5: ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ ณ วันที่บันทึกรายการ (Posting Date)

  คำถาม 6: ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรฯเป็นสกุลเงินบาท ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บกับบัตรเครดิตประเภทใดบ้าง
  คำตอบ 6: บัตรเครดิตวีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดทุกประเภทรวมถึงทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

  คำถาม 7: ค่าธรรมเนียม 1% คิดอย่างไร 
  คำตอบ 7: คิดค่าใช้จ่าย 1% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยสกุลเงินบาท โดยคิดจากยอด ณ วันที่บันทึกรายการใช้จ่าย

  คำถาม 8: การเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงร้านค้าประเภทไหนบ้าง
  คำตอบ 8: ร้านค้าในต่างประเทศและเลือกชำระด้วยสกุลเงินไทย รวมถึงร้าน Online ที่จดทะเบียนต่างประเทศ
  เช่น  AIRASIA BERHAD, NETFLIX, Grab (Taxicabs and Limousines), APPLE, TikTok, AGODA, Booking, Klook, IHERB, ALIPAY, TAOBAO, PAYPAL เป็นต้น (ข้อมูลร้านค้าตัวอย่าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ขึ้นอยู่กับร้านค้า)

  คำถาม 9: รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัสในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) ยังคงได้รับคะแนนสะสมหรือไม่?
  คำตอบ 9: ยังคงได้รับคะแนนสะสมเหมือนเดิมโดยคิดจากยอดใช้จ่ายทุก 20 บาทรับ 1 คะแนน ยกเว้นการเบิกถอนเงินสด (การคิดคะแนนไม่นับรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)

  คำถาม 10: ประโยชน์ของการใช้บัตรเครดิตโลตัส ในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือ การกดเงินสดที่เป็นสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าต่างประเทศ (รวมถึงร้านออนไลน์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ) 
  คำตอบ 10: สะดวกปลอดภัยกว่าการชำระด้วยเงินสด, ได้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต(ยกเว้นรายการเบิกถอนเงินสด) และยัง ได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากบัตรเครดิตเพิ่มเติม(ถ้ามี)
 • Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)                                        
  เป็นบริการกับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ(Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรและ/หรือบัตรหมดอายุ                                        
  มีขั้นตอนการทำงานดังนี้                                        
  1.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตและ/หรือบัตรหมดอายุ/บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลบัตรใหม่ เช่น หมายเลขบัตร และ/หรือวันหมดอายุ ไปยังฐานข้อมูล Mastercard ABU
  2.Mastercard ABU จะส่งข้อมูลบัตรใหม่ไปยังร้านค้าที่สมาชิกบัตรสมัครรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ที่เข้าร่วมรายการกับ Mastercard                                        
  3. เมื่อร้านค้าได้รับข้อมูลบัตรใหม่จาก Mastercard ABU แล้ว ร้านค้าจะใช้ข้อมูลบัตรใหม่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องแจ้งข้อมูลบ้ตรใหม่กับร้านค้านั้นอีก                                        
  สำหรับสมาชิกบัตรที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และไม่ประสงค์ใช้บริการดังกล่าวสามารถแจ้งปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าวมายังบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรได้รับแจ้งจากบริษัททางใบแจ้งยอดบัญชีหรือ SMS                                         
  สำหรับท่านที่ได้รับการเปลี่ยนบัตรเป็นมาสเตอร์การ์ด และเคยมีรายการดังกล่าวกับบัตรเดิมที่ไม่ใช่มาสเตอร์การ์ด โปรดปรับปรุงข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับร้านค้าด้วยตนเอง                                        
                                          
  Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีผลเมื่อไหร่?                                        
  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป                                        
                                          
  Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีประโยชน์อย่างไร?                                        
  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อบัตรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะส่งผลให้สามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง                                        
                                          
  สมาชิกบัตรสามารถเลือกไม่ใช้บริการนี้ หรือ เปลี่ยนใจขอใช้บริการในภายหลังได้หรือไม่?                                        
  ได้ สมาชิกบัตรสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการนี้ หรือ แจ้งขอใช้บริการในภายหลังได้ โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต (Customer service) ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป นับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์                                        
                                          
  หากสมาชิกบัตรไม่เข้าร่วมบริการนี้ จะมีผลกระทบอย่างไร?                                        
  สมาชิกบัตรยังคงใช้งานบัตรเครดิตได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะกระทบเฉพาะรายการที่เป็นรายการประเภทตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์(Card on file)เท่านั้น                                        
                                          
  ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของสมาชิกบัตรจะได้รับการอัพเดตบัตรบน Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) โดยอัตโนมัติ จากทุกร้านค้าที่ทำรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) หรือไม่?                                        
  ไม่ได้รับการ Update อัตโนมัติทุกร้านค้า บริการ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) จะมีให้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น                                        
                                          
  มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมหรือไม่?                                        
  การเข้าร่วมในบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของร้านค้าแต่ละร้านจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ รายชื่อร้านค้ามีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทางบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าวจากทาง Mastercard                                        
                                          
  Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่                                        
  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการได้ปกติ                                        
                                          
  หากสมาชิกบัตรมีรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ผ่านบัตรเครดิตโลตัส วีซ่าเดิมอยู่ หลังจากนั้นสมาชิกบัตรได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์การ์ด สมาชิกบัตรจะต้องทำอย่างไรกับรายการดังกล่าว                                        
  สมาชิกบัตรจะต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตร เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุบนหน้าบัตร กับร้านค้าที่สมาชิกบัตรได้ทำรายการตัดบัญชีไว้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ท่านสามารถทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติแบบรายเดือนหรือรายปีและธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตในอนาคต สำหรับบัตรเครดิตโลตัส    
 • บริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID) คืออะไร ?
  บริการเอ็นดีไอดี คือการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อขอสมัคร หรือขอใช้บริการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสํานักงาน เพื่อแสดงตัวตน และสมัครบริการ

  NDID เกี่ยวกับเราอย่างไร ?
  NDID เป็น “ทางเลือก" ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ การใช้บริการออนไลน์ดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบ การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อ และการเปิดบัญชีเงินฝาก ที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา

  ประโยชน์ของ NDID สำหรับการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อคืออะไร ?
  1. ง่าย -- สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการ
  2. สะดวก -- ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และการใช้เอกสารซ้ำซ้อน
  3. รวดเร็ว -- ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขาธนาคาร

  ผู้ที่สนใจใช้บริการต้องทําอย่างไร ?
  ผู้ที่สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด

  ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ NDID (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง)

  บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?
  เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

  ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง ?
  ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เป็นข้อความเกี่ยวกับการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการจากต้นทางที่ลูกค้าได้ทําการสมัครไว้ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความแจ้งเตือนสําหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ