MasterCard X-Border รับของรางวัลมูลค่า
สูงสุด 84,000 บาท* กับ MasterCard

MasterCard X-Border

รับของรางวัลมูลค่าสูงสุด 84,000 บาท*

เมื่อสะสมยอดช้อป สกุลเงินต่างประเทศจากร้านค้า หรือบริการในต่างประเทศและ/หรือจากเว็ปไซต์ต่างประเท

สะสมยอดใช้จ่ายตลอดรายการ รับของรางวัล*
500,000 – 1,999,999 บาท ไมล์สะสม Royal Orchid Plus 45,000 ไมล์
2,000,000 บาทขึ้นไป บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ
ชั้นธุรกิจ เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว

สำหรับ 1 ที่นั่ง มูลค่า 84,000 บาท

(จำกัดของรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ/ จำกัดของรางวัลจากยอดใช้จ่ายตามลำดับขั้นสูงสุดเพียงลำดับเดียว)

ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ MTC)

หรือ SMS พิมพ์ MTC (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 

1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

*เงื่อนไข pindown pinup
*เงื่อนไขทั่วไป
• สงวนสิทธิ์การของรางวัล สำหรับสมาชิกบัตรที่
          1.) ทำการลงทะเบียนทาง UCHOOSE หรือ SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบ ระหว่างวันที่
              1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
          2.) มียอดใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินต่างประเทศครบตามที่กำหนด
• สิทธิพิเศษเฉพาะการใช้จ่ายที่ต่างประเทศรวมช่องทางออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น 
• บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัล ภายใน 60 วัน หลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง
• ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเพื่อรับของรางวัลหมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน ณ วันที่ทำรายการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ในสกุลเงินต่างประเทศจากร้านค้า หรือบริการในต่างประเทศและ/หรือจากเว็ปไซต์ต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาท (THB) ในต่างประเทศและ/หรือยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทจากเว็ปไซต์ต่างประเทศ, ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ, การซื้อกองทุนรวม หรือ financial service, ยอดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ(FX), การเติมเงินเข้า E-wallet, ยอดใช้จ่ายจากการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency), ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
• การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของ MasterCard ณ วันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น
• ของรางวัลไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการจัดส่งของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลจากสมาชิกบัตร หรือเรียกคืนตามมูลค่าของรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ จะคำนวณของรางวัลจากยอดใช้จ่ายสะสมตามลำดับขั้นสูงสุดเพียงลำดับเดียวเท่านั้น
• จำกัดของรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือมอบของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ของรางวัลหมด
• มูลค่าของรางวัลที่ระบุตามรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นราคา ที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากมูลค่าหรือราคาจริง บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้าบริการดังกล่าว กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขไมล์สะสม
• ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลเพื่อทำการมอบไมล์สะสม ได้แก่ หมายเลขสมาชิก Royal Orchid Plus และชื่อ-สกุลที่ตรงกับหมายเลข Royal Orchid Plus เพื่อลงทะเบียนรับ ROP ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์มอบไมล์สะสมให้กับสมาชิกบัตรที่มีการลงทะเบียนสำเร็จและใช้จ่ายครบตามกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ / จำกัดการรับไมล์สะสม Royal Orchid Plus สูงสุด 45,000 ไมล์ ต่อหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ / ขอสงวนสิทธิ์มอบไมล์สะสมให้บัตรหลักเท่านั้น / สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Royal Orchid Plus ภายใน 45 วันหลังยืนยันการรับของรางวัล และมีการแจ้งข้อมูลตามที่ระบุครบถ้วนแล้ว โดยเงื่อนไขการใช้ไมล์สะสม Royal Orchid Plus เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขบัตรโดยสาร
• รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไม่รวมค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สายการบินกำหนด ซึ่งจะคำนวณ ณ วันออกบัตรโดยสาร และสมาชิกบัตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
• ผู้ถือบัตรที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้จะต้องดำเนินการจองบัตรโดยสารกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ กำหนด และภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
• การดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น การทำหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า เป็นต้น สมาชิกบัตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
• ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• เงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินและ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายกำหนด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทฯ
ประเภท: บัตรเครดิต
aaa

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
เมื่อใช้จ่ายเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ
01/11/66 - 29/02/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg