โชคดีรับปีมังกรบินขอพรที่ฮ่องกงกับหมอบี

โชคดีรับปีมังกร มูบินขอพร ที่ฮ่องกงกับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
เมื่อสะสมยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 2 ใน 8 หมวดมงคล

สะสมยอดผ่อนชำระ 2 ใน 8 หมวดมงคล

สินค้าและบริการ 8 หมวด

ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ

ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ MU)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ MU (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061-404-5555 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 

1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 แชร์บทความนี้ คัดลอกลิงก์

เงื่อนไข pindown pinup
เงื่อนไขการร่วมรายการ 
• เมื่อสะสมยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 2 ใน 8 หมวดร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยบัตรในเครือกรุงศรีตามที่ระบุไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอด สำหรับรายการรูดเต็มจำนวนที่เปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระภายหลัง (U Plan)
• หมวดประกัน : ยกเว้น การผ่อนประกันทุกประเภทที่ โลตัสส์ โบรคเกอร์ ด้วยบัตรเครดิตโลตัส ไม่ร่วมรายการ
• หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า: ยกเว้น การผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และ ร้านส.แสง ไม่ร่วมรายการ
• การสะสมยอดผ่อนชำระจะนับแยกกันในแต่ละบัญชีบัตร ไม่สามารถนำยอดในแต่ละบัญชีบัตรมาสะสมรวมกันได้ 
• รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของร้านค้าในช่วงเวลาเดียวกันได้ตามปกติ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์
• ของสมนาคุณแพ็คเกจทัวร์จะคำนวณจากบัญชีหมายเลขบัตรที่สะสมยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป และผ่อนชำระตั้งแต่ 2 หมวด จาก 8 หมวดร้านค้าที่กำหนด ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 15 สิทธิ์แรก ในกรณีที่สมาชิกมีหลายบัญชีบัตรในเครือกรุงศรี ภายใต้ชื่อนามสกุลเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ 1 รายการ (ที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียว) ตลอดรายการเท่านั้น 
• สมาชิกบัตรผู้ได้รับแพ็คเกจทัวร์จะต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทาง และสมาชิกบัตรผู้ได้รับแพ็คเกจทัวร์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ขายหรือจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ให้กับบุคคลอื่น 
• ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์แพ็คเกจทัวร์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ์ หรือไม่มารับสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเดินทางที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับสิทธิ์นั้นสละสิทธิ์ในการับแพ็คเกจทัวร์บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับแพ็คเกจทัวร์ในลำดับถัดไป และขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการมอบรางวัลอื่นทดแทนให้กับผู้ที่สละสิทธิ์
• สมาชิกบัตรที่ได้รับของสมนาคุณเป็นแพ็คเกจทัวร์ จะได้รับข้อความSMS ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไปหลังจากที่ทำรายการผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาด โดยสมาชิกบัตรที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัล โดยต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัตรเครดิตบัตรหลักที่ทำรายการ หากไม่ขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทสามารถยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ของสมาชิกบัตรได้ทันทีในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มีการยกเลิกรายการผ่อนชำระ หรือยกเลิกบัตร หรือปิดยอดผ่อนชำระก่อนกำหนดในช่วงก่อนวันเดินทาง และในกรณีตรวจสอบพบว่า มีการยกเลิกรายการผ่อนชำระ ปิดยอดผ่อนชำระก่อนกำหนด หรือ ยกเลิกบัตรหลังวันเดินทาง บริษัทจะเรียกเก็บค่าแพ็คเกจทัวร์มูลค่า  100,000 บาท เข้าบัญชีบัตรของสมาชิก
• กำหนดวันเดินทางวันที่ 17-18-19  พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สิทธิ์รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 25,000 บาท จะคำนวณจากยอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต่อหมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ และผ่อนชำระตั้งแต่ 2 หมวด จาก 8 หมวดร้านค้าที่กำหนดตั้งแต่ลำดับที่ 16 - 65 เท่านั้น
• สิทธิ์รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 10,000 บาท จะคำนวณจากยอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 1,000,000 – 1,999,999 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ และผ่อนชำระตั้งแต่ 2 หมวด จาก 8 หมวดร้านค้าที่กำหนด เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น 
• สิทธิ์รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 3,000 บาท จะคำนวณจากยอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ และผ่อนชำระตั้งแต่ 2 หมวด จาก 8 หมวดร้านค้าที่กำหนด เฉพาะ 500 ท่านแรกเท่านั้น
• ในกรณีที่สมาชิกมีหลายบัญชีบัตรในเครือกรุงศรี ภายใต้ชื่อนามสกุลเดียวกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียวให้กับสมาชิกบัตร
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัตรให้สมาชิกภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด 
เงื่อนไขรวม
• สมาชิกบัตรจะต้องนำมูลค่าของแพ็คเกจทัวร์หรือรางวัล ที่ได้รับจากรายการนี้ไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
• บริษัทจะดำเนินการแจ้งสมาชิกบัตรที่ได้รับรางวัลผ่าน SMS / UCHOOSE 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งการบันทึกภาพและ/หรือเสียงของสมาชิกไปเผยแพร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
• การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
• รางวัลแพ็คเกจทัวร์และเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
• ในกรณีที่สมาชิกมีหลายบัญชีบัตรในเครือกรุงศรี ภายใต้ชื่อนามสกุลเดียวกัน สมาชิกบัตรสามารถรับรางวัลของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รายการตลอดรายการ
• ยอดผ่อนชำระของบัตรเสริม จะนำมาคำนวณรวมกับยอดผ่อนชำระสะสมบัตรหลัก
• กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
• บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือปิดยอดสินเชื่อก่อนกำหนดในภายหลัง หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด 
ประเภท: บัตรเครดิต

โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

บัตรเครดิต ช้อป 10 หมวด ห้างสรรพสินค้า ตกแต่งบ้าน ดิวตี้ฟรี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง มือถือ
บัตรเครดิตโลตัส ช้อป 10 หมวด รับเงินคืนเร็ว
จะรูดช้อปที่ร้าน หรือช้อปทางออนไลน์ของร้านค้า ก็สะสมรวมได้
01/01/67 - 30/04/67
บัตรเครดิต U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
เมื่อใช้จ่ายเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ
01/11/66 - 29/02/67
ย้อนกลับ
ถัดไป
svg
สมัครบัตรเครดิต
สนใจสมัคร บัตรเครดิตโลตัส
แพลทินัม บียอนด์