facebook messenger

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

ประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์

คุ้มครองการเดินทางในประเทศตั้งแต่ 1 วัน
คุ้มครองการเดินทางในประเทศตั้งแต่ 1 วัน
ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพิ่มความคุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม 
เพิ่มความคุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การถูกฆาตกรรม 

แผนความคุ้มครอง สำหรับ 1 วัน

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร

ชื่อ*
นามสกุล*
วันเกิด (วว/ดด/ปป)*
จังหวัด(ที่อยู่ปัจจุบัน)*
อำเภอ*
ตำบล*