วงเงินบัตรเครดิตไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

วงเงินบัตรเครดิตไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
ก่อนการสมัครบัตรเครดิต เราจะต้องศึกษาสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตั้งแต่อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ การสะสมคะแนน ไปจนถึงค่าธรรมเนียมในการบริการ เพราะบัตรเครดิตบางประเภทมีการคิดค่าบริการแบบรายครั้งหรือรายปี ที่สำคัญต้องดูเงื่อนไขในการมอบวงเงินบัตรเครดิตว่าได้มากน้อยแค่ไหน เพียงพอต่อการใช้จ่ายของเราหรือไม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครบัตรเครดิตมาก่อนอาจยังไม่ทราบว่า วงเงินบัตรเครดิตที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนดให้จะได้รับไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ แล้วปัจจัยหลักที่จะทำให้วงเงินบัตรเครดิตสูงหรือต่ำมีอะไรบ้าง ?


วงเงินบัตรเครดิต คืออะไร

 วงเงินบัตรเครดิต คือ จำนวนวงเงินสูงสุดที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ ซึ่งบัตรเครดิตแต่ละประเภทจะได้รับวงเงินสูงสุดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาจากรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิตเป็นหลัก

 ดังนั้นก่อนการสมัครบัตรเครดิต จึงต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาการสมัครบัตรเครดิต และอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต คืออะไร

วงเงินบัตรเครดิตสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

 เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบัตรเครดิตประเภทเดียวกัน หรือจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเดียวกัน แต่ทำไมได้วงเงินบัตรเครดิตไม่เท่ากัน แล้วปัจจัยที่ทำให้วงเงินบัตรเครดิตสูงหรือต่ำมีอะไรบ้าง ?

 1. รายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต

 รายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ถือเป็นปัจจัยหลักที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาต่อการกำหนดวงเงินบัตรเครดิต โดยส่วนใหญ่แล้ววงเงินบัตรเครดิตสูงสุดจะอยู่ที่ 1.5 - 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน และสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง หรือมีประวัติการชำระเงินที่ดี อาจมีการพิจารณามอบวงเงินบัตรเครดิตสูงกว่า 5 เท่าของรายได้เลยก็ได้

 2. ประวัติการชำระเงิน

ประวัติการชำระเงิน เป็นอีกปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางของวงเงินบัตรเครดิตว่าสูงหรือต่ำ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาประวัติการชำระเงินของผู้สมัครบัตรเครดิตใบก่อนหน้าว่า มีความสม่ำเสมอและตรงต่อเวลาหรือไม่ หากผู้สมัครมีประวัติการชำระเงินที่ดีทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจพิจารณาให้วงเงินบัตรเครดิตสูงกว่าผู้ที่มีประวัติการชำระเงินไม่ดี

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล

คุณสมบัติส่วนบุคคล ทั้งอายุ อาชีพ สถานะการสมรส ที่อยู่อาศัย รวมถึงประวัติการกู้ยืมเงิน ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารหรือสถาบันการเงินในบางกรณี หรือบัตรเครดิตบางประเภทได้

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต คืออะไร

 การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต คือ การขอเพิ่มวงเงินจากจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ 

โดยการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่วงเงินในบัตรเครดิตเริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเริ่มสูงขึ้น หรือมีการใช้จ่ายเต็มจำนวนวงเงินบัตรเครดิตอยู่บ่อย ๆ แถมบางครั้งก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินกะทันหัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การซื้อของใช้จำเป็น หรือต้องทำธุรกรรมทางการเงินแบบเร่งด่วน แต่ก็ไม่สามารถทำผ่านบัตรเครดิตได้ เพราะวงเงินไม่เพียงพอหรือติดลบไปแล้ว 

สำหรับการเพิ่มวงเงินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร และการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร

 การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร คือ การขอเพิ่มวงเงินแบบไม่จำกัดระยะเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเป็นประจำ และมีการจ่ายเต็มจำนวนเสมอ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงมีการปรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการยื่นสมัครในตอนแรก

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

 การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว คือ การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสามารถใช้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้วงเงินบัตรเครดิตอย่างเร่งด่วนหรือกะทันหัน โดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นาน เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที แต่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวตามกำหนด วงเงินบัตรเครดิตก็จะกลับมาเป็นวงเงินเดิมก่อนการขอเพิ่มวงเงิน

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตโลตัส ต้องทำอย่างไร

 การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ระหว่างการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร และการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวมีความแตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้นควรเลือกรูปแบบที่เหมาะกับการใช้จ่ายผ่านบัตรของเรา ณ ขณะนั้นมากที่สุด และสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ทั้ง บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว หรือเพิ่มวงเงินถาวรได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

 การเพิ่มวงเงินชั่วคราวสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องยื่นเอกสารกับบัตรเครดิตโลตัส ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทรศัพท์ 1712 กด 3 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว โดยสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

การเพิ่มวงเงินถาวรกับบัตรเครดิตโลตัส ทั้งบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด สามารถยื่นขอผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้เลย

 วิธีขอเพิ่มวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE

1. เข้าแอปพลิเคชัน UCHOOSE แล้วกดปุ่ม “เพิ่มเติม”
2. เลือก “รายงานและเอกสาร”
3. เลือก “ช่องทางสำหรับส่งเอกสาร”
4. เลือก “เปลี่ยนแปลงวงเงิน”
5. เลือก “หน้าบัตรที่ต้องการยื่นเอกสาร”
6. เลือก “แบบฟอร์มการขอเพิ่มวงเงินถาวร”
7. เลือกปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” เพื่อแนบเอกสาร แล้วระบุเรื่อง “ขอเพิ่มวงเงินถาวร”
8. กดปุ่ม “ยืนยัน”

เอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน

 1. แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงิน คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
3. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 
 5. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) 
 6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 7. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความ “ขอเพิ่มวงเงินถาวรบัตรเครดิตโลตัส”
 
ช่องทางการยื่นส่งเอกสารประกอบ
 

1. แอปพลิเคชัน UCHOOSE สามารถส่งเอกสารสามารถแนบได้ครั้งละไม่เกิน 10 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 2. เคาน์เตอร์บริการโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส ทุกสาขา
 3. โทรสาร 02-627-8250
 4. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.32 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541


ผู้ถือบัตรเครดิตโลตัส ทั้งบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์ และบัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด ที่ต้องการเพิ่มหรือลดวงเงิน รวมถึงเปลี่ยนสถานะบัตร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส และบัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์ โทรศัพท์ 1712 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภท:บัตรเครดิต